Өтгөний менежментийн систем

  • Stool Management System

    Өтгөний менежментийн систем

    Өтгөн хатах нь үр дүнтэй менежмент хийгээгүй тохиолдолд эмнэлэгт дамжих халдварыг үүсгэдэг сул дорой нөхцөл юм. Энэ нь өвчтөний эрүүл мэнд, эрүүл мэндэд ихээхэн хүндрэл учруулж, эрүүл мэндийн ажилтнууд (эрүүл мэндийн байгууллагууд) болон эрүүл мэндийн байгууллагуудад хор хөнөөл учруулж болзошгүй юм. Норовирус, Clostridium difficile (C. diff) зэрэг эмнэлгээс олж авсан халдварыг цочмог тусламжийн орчинд дамжуулах эрсдэл нь байнгын асуудал юм.